جلالتمآب عبدالفرید ذکریا 

سفیر کبیر
و نماینده فوق العادۀ افغانستان

زندگی نامه

@af_zikiria

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top